آموزش روشن کردن دستگاه GPS دو فرکانسه

برای روشن کردن دستگاه GPS دو فرکانسه ابتدا از روی کیبورد دکمه PROG را فشار می دهیم:

gps

در مرحله اول حتما باید کارت حافظه دستگاه را فرمت کنیم:

Tools

و سپس انتخاب گزینه Format Memory Device

در نهایت با استفاده از گزینه

Format Method: Format Complete مموری آن را فرمت می نمائیم

بعد دکمه F1(Cont) را فشار داده و سپس F6 را کلیک می کنیم

در منوی دستگاه گزینه Survey را انتخاب می کنیم و با استفاده از Job و فشار دادن دکمه F1 یک نام جدید برای پروژه انتخاب می نمائیم:


نام جاب:Name

توضیحات:Description

عامل: Creator

استفاده از مموری یا حافظه دستگاه: Device

و در نهایت F1(STORE) را می زنیم

و صفحه بعدی اسم جابمان را انتخاب می نمائیم و سپس F1

گزینه Config Set برای تعیین مشخصات می باشد و سپس Inter را می زنیم

با زدن بر روی F2 نام جاب را مجددا می نویسیم

سپس F1 را می زنیم وارد صفحه Wizard Mode می شویم و دوباره F1

در صفحه بعدی زبان دستگاه را انتخاب می کنیم(F1)

در صفحه زیر واحد اندازه گیری و فرمت را انتخاب می کنیم

در واحد فاصله متر را انتخاب می نمائیم: Distance Unit

در گزینه بعدی دقت اعشار را انتخاب می کنیم

در نوار بعدی واحد زاویه را انتخاب می نمائیم

در گزینه بعدی دقت زاویه را انتخاب می کنیم

و در نهایت F1 را فشار می دهیم

در صفحه بعد F1 را می زنیم

در صفحه بعد مشخصات آنتن مورد استفاده را وارد می کنیم

گزینه اول نوع آنتن: Antenna

گزینه بعد ارتفاع دستگاه می باشد: Default Ht

و سپس F1

و در صفحه بعد F3 را فشار می دهیم

در این صفحه مشخصاتی که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود را انتخاب می کنیم

گزینه 1st Line: Point ID

گزینه 2nd Line: GDOP

گزینه 3rd Line: Time at Point

گزینه 4th Line: Antenna Ht

گزینه 5th Line: PDOP

و در آخر F1 را فشار می دهیم

و در صفحه بعد تنظیمات را به حالت پیش فرض باقی می گذاریم و وارد صفحه بعد می شویم

و دوباره F1 را فشار می دهیم

و در این صفحه با توجه به نوع برداشت یکی از کشوهای Log Raw Obs را انتخاب می کنیم

در گزینه بعدی معلوم می کنیم هر چند ثانیه یکبار اطلاعات را از ماهواره ذخیره کند و سپس F1

این صفحه را به حالت پیش فرض قبول می کنیم و F1 را می زنیم

در صفحه زیر پارامترهای کنترل کیفیت وجود دارند

ابتدا در گزینه CQ Control / Pos & Height را انتخاب می کنیم

در گزینه بعدی ماکزیمم میزان دقت انحراف معیار را مشخص می کنیم

در گزینه DOP Limit/ GDOP را انتخاب می کنیم

ر

در گزینه بعدی ماکزیمم داپ را روی 5” قرار می دهیم و سپس F1

در صفحه ID Templates نحوه نام و شماره گذاری اتوماتیک نقاط اعمال می شود و سپس F1

در صفحه زیر امواج زمین لرزه توسط دستگاه ثبت می شود

در صفحه Hot Keys & User Menu برای کلیدهای F7 تا F12 می توانیم میانبرتعریف کنیم و سپس F1

گزینه Touch screen صفحه نمایش را لمسی می کند

گزینه Screen Illum برای روشنایی صفحه نمایش می باشد

گزینه Key Illum برای روشنایی صفحه کلید است

گزینه Contrast برای شفافیت صفحه نمایش می باشد

در صفحه زیر در گزینه اول با انتخاب هر گزینه از کشو در هنگام روشن شدن دستگاه آن منو ظاهر می شود و سپس وارد صفحه بعد می شویم

در صفحه بعد در گزینه Track Mode میزان دقت را تعیین می کنیم

در گزینه Cut of Angel زاویه افق آنتن نسبت به ماهواره تعیین می شود و سپس F1

در صفحه زیر Time Zone ایران را انتخاب می کنیم و سپس F1 را فشار می دهیم

در صفحه بعد گزینه Instrument ID برای وارد کردن اسم دستگاه می باشد

در صفحه زیر نام جاب را انتخاب کرده و F1 را فشار می دهیم

در صفحه در گزینه Antenna مدل آنتن دستکاه را وارد می نمائیم

در صفحه آخر در Point ID نام ایستگاه را وارد می نمائیم

گزینه Antenna Ht ارتفاع آنتن را وارد می نمائیم و سپس OCUPY را برای شروع مشاهدات انتخاب می نماییم