ترازیاب نیکون AS-2C

2015-07-20 10:03:39

سنجش

توضیحات

دوربین نقشه برداری

ترازیاب ، به شکل یک دوربین طراحی شده است که بر روی سه پایه مستقر می گردد.

دوربین نقشه برداری نیوو برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بکار می رود. این دوربین به همراه یک خط کش بلند که شاخص نامیده می شود استفاده می گردد.

ترازیاب دقیق ترین دوربین نقشه برداری برای تعیین اختلاف  ارتفاع بین دو نقطه میباشد. این دستگاه در دقت های مختلف  و در دوگروه  مکانیکی و دیجیتالی قراردارد.امروزه ترازیاب ها بازدهی نقشه برداری و ترازیابی را بالا برده.

اجزای تشکیل دهنده یک دستگاه دوربین ترازیاب:

1)تلسکوپ

2)ترازها

3)صفحه مدرج زاویه افقی

4) چیپ های تنظیم ترابراگ

5) کمپانساتو(دربعضی مدلها)

ترازیاب نیکون AS-2C

بزرگنمایی 24 برابر

دقت 0.8 میلیمتر در 1 کیلومتر

درجه بندی لمب افقی 1 درجه

مقاوم در برابر رطوبت