GIS خلاصه شده Geographic information system است.به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.اطلاعات جغرافیایی یا همان gis سیستمی جهت ذخیره،مدیریت،نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشدو برای کار با داده هایی که توصیفی و مکانی هستند طراحی شده است.

با توجه به درک درست از سیستم GIS و ساختار اطلاعات آن برای پیاده سازی یک سیستم GIS،توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی آن که ویژگی مهم هر سیستم GIS  را تشکیل می دهد و توانمندی ها و قابلیت های آن را تعیین میکند تغییرناپذیر است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS یک کامپیوتر مرجع می باشد که تشکیل شده از سخت افزار،نرم افزار،اطلاعات جغرافیایی،نیروی انسانی،ذخیره سازی،نمایش،بازاریابی و بهنگام رسانی و…اطلاعات جغرافی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

کارایی اصلی یک سیستم GIS

یک سیستم GIS اصولا پنج فعالیت اصلی ذیل را شامل می شود.

1)ورود اطلاعات

2)دستکاری و ویرایش اطلاعات

3)مدیریت اطلاعات

4)پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات

5) نمایش اطلاعات

ورود اطلاعات:

اطلاعات جغرافیایی قبل از آن که وارد محیط GIS بشوند و مورد استفاده قرار بیگیرند،این اطلاعات باید به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم GIS تبدیل شوند

اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS شامل تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور.

عکس های هوایی و تکینک های فتوگرامتری

نقشه برداری کلاسیک

سیستم تعین موقعیت جهانی(GPS)

اسناد،مدارک و نقشه های موجود

دستکاری و ویرایش اطلاعات:

جهت استفاده از داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS تبدیل و دستکاری اطلاعات به منظور قابل استفاده بودن آنها در سیستم است.

مدیریت اطلاعات:

ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در فایل ها و اطلاعات ساده برای پروژه های کوچک GIS  وجود دارد اما زمانی که حجم اطلاعات زیاد باشد و تعداد  کاربران سیستم فراتر رود استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده DBNS))بهترین روش مدیریت اطلاعات می باشد.سیستم مدیریت پایگاه داده  به منظور ذخیره سازی،سازماندهی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در GIS مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های تولید نقشه رقومی(CAD):

از سیستم های CAD معمولا جهت تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی درچارچوب نقشه های مختلف استفاده میشود البته CAD از نظر مدیریت پایگاه های اطلاعات جغرافیایی گسترده و انجام پردازش ها برای اطلاعات در خصوص مدیریت اطلاعات توصیفی دارای محدودیت هایی می باشد.

سنجش از راه دور(REMOTE SENSING):

سنجش از راه دور به عنوان علم،هنر و تکنولوژی کسب اطلاعات در زمینه ی پدیده های مختلف زمین از طریق آزمایش کننده هایی که هیچگونه ارتباط مستقیمی با خود پدیده ندارند، شناخته میشود.آزمایش کننده های ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای پردازش تصاویر نسبت به ثبت و جمع آوری اطلاعات در چارچوب تصاویر ماهواره ای اقدام نموده که این قابلیت امکان استخراج اطلاعات و تولید نقشه های مختلف را فراهم می کند اما به علت فقدان ابزار مدیریت و پردازش رقومی جهت تجزیه و حلیل اطلاعات جغرافیایی سیستم های نامبرده قابل مقایسه با GIS نمی باشند.

سیستم های مدیریت پایگاه داده(DBMS):

DBMS به صورت خاص برای ذخیره سازی و مدیریت انواع مختلف اطلاعات از جمله اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار میگیرد.

GIS از  DBMS جهت ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات برای اهداف ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی که توسعه یافته اند استفاده میکند.در سیستم های GIS ابزار تجزیه و تحلیل و نمایش گرافیکی اطلاعات وجود دارد که اصولا DBMS فاقد این ابزار می باشد.

دلایل استفاده از GIS:

امروزه به منظوره شناخت عوامل طبیعی و انسانی با هدف بهره گیری از آن در برنامه ریزی توسعه پایدار،وجود اطلاعات به روز نیاز است به همین جهت استفاده از اطلاعات جغرافیای  GIS میتواند در موارد زیر موثر باشد:

1)سرعت و دقت کار

2)تعیین قابلیت های توسعه در مناطق و مکان های مختلف

3)پاسخ گویی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها

4)سازماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود

5)بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها

6)ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران

محدودیت های استفاده از روش های سنتی

از جمله محدودیت های استفاده از نقشه های کاغذی معایبی دارد که عبارتند از:

1)هزینه زیاد

2)مقیاس اندازه گیری

3)سرعت پایین

4)حذف اطلاعات

5)زمان بر بودن

6)کمبود عوارض اطلاعاتی و عوارض کاری

امروزه با توجه به حجم عظیم اطلاعاتی به کارگیری روش سنتی پاسخگو نیست بنابراین GIS با سرعت عمل بالا و بروزرسانی اطلاعات مطابق با فرمت های استاندارد و دسترسی سریع به اطلاعات در حجم وسیع و کاهش هزینه هاست.